สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ส่งตัวแทนศูนย์สอบนิเทศการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่
อ่านต่อ


วันพระฤาษี วันพระฤาษี
           เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ประชุมชาวบ้านมอตาลัว ประชุมชาวบ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายศิลป์ชัย โกอินต๊ะ ครู เข้าพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนิน
อ่านต่อ


โครงการเติมฝันปันยิ้มส่งมอบอาคารเรียน โครงการเติมฝันปันยิ้มส่งมอบอาคารเรียน
           เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะเติมฝันปันยิ้ม (SmileDreamClub) ที่ได้ให้ความกรุณาร่วมบริจาคทุนทรัพย์จำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนช
อ่านต่อ


เทศกาลผลผลิตเกษตรธรรมชาติ เทศกาลผลผลิตเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๔?๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางจิตติมา กันทะวงค์ เลขาธ
อ่านต่อ


ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทัพยากรน้ำชุมชน"
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทัพยากรน
อ่านต่อ


ต้อนรับพลเอก สถิต แจ่มจรัส ต้อนรับพลเอก สถิต แจ่มจรัส
           เมื่อวันพุทธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พลเอก สถิต แจ่มจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก (สปร.ทบ.) และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหม
อ่านต่อ


ศศช.บ้านป้อหย่าลู่ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศศช.บ้านป้อหย่าลู่ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
           เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราธิราช แล
อ่านต่อ


รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" สังกั
อ่านต่อ


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๗ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดขึ้น หัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอเมืองตาก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอกิตติคูณ ร
อ่านต่อ


วันครู ๒๕๕๗ วันครู ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันครู ๒๕๕๗ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๓๐ รูป
อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗ วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ จัดขึ้น ณ บริเวณศาลสมเด็จ
อ่านต่อ


เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู ครูอาสาสมัคร กศน. บุลากรทางการศึกษา สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก ได
อ่านต่อ


เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมคาราวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
           เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กสน.อำเภอ ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล น
อ่านต่อ


มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก
อ่านต่อ


เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗ เยี่ยมคาราวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา บุคลา
อ่านต่อ


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก ได้จัดงาน " สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ " ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสน.จังหวัดตาก ในงานได้มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญพิเศษ พร้อมจับฉลากเวียนแลกเปลี่
อ่านต่อ


ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ร่วมจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
           วันนี้ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ครู บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีบวง
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000005702