สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก Thailand 2020 ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก
           เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นำโดยว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด พร้อมคณะครู นักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองตาก กศน.อำเภอบ้านตาก ก
อ่านต่อ


ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก
           เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอบ้านตาก "รักษ์โลก รักชีวิต ต้านยาเสพติด บนวิถืประชาธิปไตย เสริมสร้างความเป็นไทยด้วยคุณธรรม" เพื่อ
อ่านต่อ


สุดยอด กศน. สุดยอด กศน.
           เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. "สุดยอด กศน." เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และเสริมสร้า
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
           เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภออุ้มผาง รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพบพระ พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่
อ่านต่อ


โครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กศน.อำเภออุ้มผาง ได้ต้อนรับคุณวีระ โภคาพันธ์ ที่ปรึกษากรมประมง ประธานชมรมประมงจิตอาสา พร้อมคณะ ได้จัดโครงการดีๆ เพื่อเด็กๆ และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ร่วมบริจาค
อ่านต่อ


ชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ ชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ
           เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอในสังกัด เข้าประชุมในการชี้แจงแนวทางการจัดสอบการศึกษาระดับชาติ (N-NET)ให้กับนักศึกษาผู้ที่คาดว่าจะจบประจำ ภาคเรียนที
อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๖ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ ๕ ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ
อ่านต่อ


บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนังสืออัจฉริยะ
           เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นำโดยว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และผู้บริหาร กศน.อำเภอ จำนวน ๙ อำเภอ นำอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ อำเภอล
อ่านต่อ


ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า
           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จำพิธีทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ตำบลท้องฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษ
อ่านต่อ


พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฎิบัติงานการศึกษาบนพื้นที
อ่านต่อ


อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองตาก นางสาววรรณวนัช พรมหาร นักวิชาการพัสดุ พร้อมกลุ่มงานการเงิ
อ่านต่อ


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่กศน.อำเภอท่าสองยาง และ กศน.อำเภอแม่ระมาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่กศน.อำเภอท่าสองยาง และ กศน.อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์สุกัญญา จันทะสูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นิเทศติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำ
อ่านต่อ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
          เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายวัชรินทร์ จำปี) มีกำหนดตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงศึกษ
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก วันที่ ๒ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก วันที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก
           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๓ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๓
           เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๒ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา  สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา
           เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
           เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนกงาน กศน. จังหวัดตาก ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของกศน.อำเภอสามเงา ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ - ๔
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายวิรัช ภัทรบูชา
รก.ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000004301