สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

รดน้ำขอพร กรมวังผู้ใหญ่ รดน้ำขอพร กรมวังผู้ใหญ่
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในเทศกาลประเพณี
อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการฯ
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนบูรณการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนบนพื้นที่สูงบนฐานความรู้บริบทชุมช
อ่านต่อ


สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะเข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน ''เฉลิมราชกุมารี'' อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพ
อ่านต่อ


ประชุมถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงาน ศศช. ประชุมถอดบทเรียนประสบการณ์การดำเนินงาน ศศช.
          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เชิญครูนิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จำนวน ๒๖ กลุ่มบ้าน ประชุมปฎิบัติการเพื่อทำแผนบูรณาการพัฒนากา
อ่านต่อ


วันจักรี ๒๕๕๗ วันจักรี ๒๕๕๗
          เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู ครูอาสาสมัคร กศน.ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่
อ่านต่อ


ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
           เมื่อวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางณิชา เครือมิ่งมงคล นักจัดการงาน
อ่านต่อ


วันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๗ วันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การอ่านเปิดความคิด ความคิดเปิดปัญญา ๒ เมษา วันรักการอ่าน ประ
อ่านต่อ


วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์
           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิขาการศึกษา ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรสำนักงาน กศน
อ่านต่อ


การประเมินตรวจขั้นที่ ๕ การประเมินตรวจขั้นที่ ๕
           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดการประเมินตรวจขั้นที่ ๕ ของการฝึกอบรมผู้บัญคับบัญชาลูกเสือสามัญ และวิสามัญ สำนักงาน กศน.จังหวั
อ่านต่อ


เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว. เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ว.
           เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นำรองผู้กำกับลูกเสือสามัญ และวิสามัญ จำนวน ๖๕ คน พร้อมครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน สำนักงาน ก
อ่านต่อ


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
           เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมพร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างสำนักงานคณะกรร
อ่านต่อ


สุดยอด กศน.จังหวัดตาก ปีที่ ๒ สุดยอด กศน.จังหวัดตาก ปีที่ ๒
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามา
อ่านต่อ


ซ่อมแซมระบบประปาบ้านมอตาลัว ซ่อมแซมระบบประปาบ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานน
อ่านต่อ


สำรวจเส้นทางเพื่อตัดถนน สำรวจเส้นทางเพื่อตัดถนน
           เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นายศิลป์ชัย โกอินต๊ะ ครู พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานนันทนาการและสื่อความหมาย อุทยานแห่ง
อ่านต่อ


ประชุมชาวบ้านมอตาลัว ประชุมชาวบ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานน
อ่านต่อ


สำรวจแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๒ สำรวจแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๒
          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานนั
อ่านต่อ


วันสงกรานต์ฤาษี วันสงกรานต์ฤาษี
          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานนั
อ่านต่อ


ประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง ประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง
           วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง "การเรียนรู้ที่เหมาะสมและยึดหยุนสำหับเด็กและเยาวชนนอกระบบ" เพื่อทบทวนกา
อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ศศช. ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ศศช.
           วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้เชิญประชุมประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นิเทศสนามสอบพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000008741