สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

วันสงกรานต์ฤาษี วันสงกรานต์ฤาษี
          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายนเรตร์ กันทะวงค์ หัวหน้างานนั
อ่านต่อ


ประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง ประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง
           วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการประชุมเสวนาระดับจังหวัด เรื่อง "การเรียนรู้ที่เหมาะสมและยึดหยุนสำหับเด็กและเยาวชนนอกระบบ" เพื่อทบทวนกา
อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ศศช. ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครู ศศช.
           วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้เชิญประชุมประชุมชี้แจงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูง ให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นิเทศสนามสอบพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษ
อ่านต่อ


วันสถาปนาสำนักงาน กศน. วันสถาปนาสำนักงาน กศน.
           เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๗ เนื่
อ่านต่อ


เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
           วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะศึกษานิเทศก์ นำทีมโดยอาจารย์สุธี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.ตราด อาจารย์ภาวิณี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.ตราด ได้ประชุมปฏิบัติการการ
อ่านต่อ


ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาฯ ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาฯ
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้น
อ่านต่อ


ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
           เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ส่งตัวแทนศูนย์สอบนิเทศการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อตรวจสอบประเมินผลว่
อ่านต่อ


วันพระฤาษี วันพระฤาษี
           เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ประชุมชาวบ้านมอตาลัว ประชุมชาวบ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว
           เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายวิทิต เติมผลบุญ นางสาวรวงทอง จันดา มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นัก
อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายศิลป์ชัย โกอินต๊ะ ครู เข้าพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนิน
อ่านต่อ


โครงการเติมฝันปันยิ้มส่งมอบอาคารเรียน โครงการเติมฝันปันยิ้มส่งมอบอาคารเรียน
           เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะเติมฝันปันยิ้ม (SmileDreamClub) ที่ได้ให้ความกรุณาร่วมบริจาคทุนทรัพย์จำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนช
อ่านต่อ


เทศกาลผลผลิตเกษตรธรรมชาติ เทศกาลผลผลิตเกษตรธรรมชาติ
           เมื่อวันที่ ๑๔?๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นางจิตติมา กันทะวงค์ เลขาธ
อ่านต่อ


ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทัพยากรน้ำชุมชน"
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทัพยากรน
อ่านต่อ


ต้อนรับพลเอก สถิต แจ่มจรัส ต้อนรับพลเอก สถิต แจ่มจรัส
           เมื่อวันพุทธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา พลเอก สถิต แจ่มจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองทัพบก (สปร.ทบ.) และคณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งหม
อ่านต่อ


ศศช.บ้านป้อหย่าลู่ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศศช.บ้านป้อหย่าลู่ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
           เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราธิราช แล
อ่านต่อ


รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" สังกั
อ่านต่อ


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๗ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดขึ้น หัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอเมืองตาก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอกิตติคูณ ร
อ่านต่อ


วันครู ๒๕๕๗ วันครู ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันครู ๒๕๕๗ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๓๐ รูป
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000017885