สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวัชระ มณีนิล ครู อาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประ
อ่านต่อ


การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก
           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจาก กลุ่ม ๕ ขุนศึก เป็นประธานคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ที่จัดและสน
อ่านต่อ


มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้ประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมวางแนวทางในการจัดโครงการมอบนโยบายบุคลากรทาง
อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
           เมื่อที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนางสาวสุภาวรรณ อ่อนนุ่ม ครูอาสาสมัคร กศน. นางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย นักวิชาการศึกษา นายสุรศักดิ์ เบรีย
อ่านต่อ


ร่วมไว้อาลัยส่งศพทหารกล้า ร่วมไว้อาลัยส่งศพทหารกล้า
          เมื่อที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ร่วมไว้อาลัย ส.อ.ธราพงษ์ ตาละสา และพลทหาร สุรพันธ์ แสงท้าว ทหารกล้า ฉก.ยะลา ที่พลีชีพโดนผู้ก่อความไม่สงบลอบวางระเบิด ขณะ รปภ.เส้นทางครู ถนนสายก
อ่านต่อ


งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
           เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพระญานสังวร ส
อ่านต่อ


งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ      งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ "คนสำราญ ย้อ
อ่านต่อ


ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือ ประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคเหนือ
           เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมผู้บริหาร กศน.อำเภอ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาน
อ่านต่อ


โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ
           เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
อ่านต่อ


การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่  ๔/๒๕๕๖ การประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
           วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ได้ประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาสังคม จังหวัดตาก ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส
อ่านต่อ


จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖ จังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ ปานเกิด พนักงานพิมพ์ ส. พร้อมนายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ฯ
อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
           วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (M
อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง ติดตามผลการดำเนินงาน ศศช.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก พร้อมนายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติดตามงานจัดการเรียนการสอนโครงการการพัฒนาเด็กแ
อ่านต่อ


โครงการเติมฝันปันยิ้ม (SmileDreamClub) โครงการเติมฝันปันยิ้ม (SmileDreamClub)
           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ต้อนรับคณะเติมฝันปันยิ้ม (SmileDreamClub) ที่ได้ให้ความกรุณาร่วมบริจาคทุนทรัพย์จำนวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมช
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอเมืองตาก นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอเมืองตาก
           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกนิเทศการทดสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษาข
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอแม่สอด พบพระ และกศน.อำเภออุ้มผาง นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอแม่สอด พบพระ และกศน.อำเภออุ้มผาง
           เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายเอกชัย บุญวัฒนะรักษ์ พนักงานขับรถโมบาย ออกนิเทศการทดสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเร
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอท่าสองยาง - กศน.อำเภอแม่ระมาด นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอท่าสองยาง - กศน.อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกนิเทศการทดสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ่านต่อ


นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอสามเงา นิเทศสนามสอบกศน.อำเภอสามเงา
           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายไพรัตน์ เครือบุญมา พนักงานพิมพ์ ส 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ออกนิเทศการทดสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
อ่านต่อ


อบรมระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อบรมระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
           ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มึความรู้ความเ
อ่านต่อ


มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓ มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๓
           เมื่อวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู พร้อมตัวแทนนักกีกรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา มหกรร
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000004223