สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           วันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จัง
อ่านต่อ


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ๒๕๕๖ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และกศน.อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมขบวนแห่ การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ พันดวง ที่จังหวัดตากจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
อ่านต่อ


ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ ติดตามผลการดำเนินงาน แปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ
          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา
อ่านต่อ


เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตชด. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ตชด.
          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา
อ่านต่อ


ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว ติดตามการดำเนินงาน ศศช.บ้านมอตาลัว
          เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจิตติมา กันทะวงค์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตาก นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึ
อ่านต่อ


ลงพื้นที่ ศศช.บ้านขะแนจื้อคีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ลงพื้นที่ ศศช.บ้านขะแนจื้อคีเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
           เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตาก ครู บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
อ่านต่อ


ศึกษาดูงานดินแดนแห่งพระพุทธกาล ศึกษาดูงานดินแดนแห่งพระพุทธกาล
           วันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก มอบหมายให้นายวิรัช ภัทราบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ครู บุคากรทางการศึกษา สำนักงาน ก
อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีหน่วยย่อย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีหน่วยย่อย
           วันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบบัญชีหน่วยย่อย และจัดทำระบบงบประมาณ E-Budget เพื่อเพิ่มศัก
อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ พิธีปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ
           วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๕.๐๐ น. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕
อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่ พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่
           วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ทำพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับการศึกษาสู่ปร
อ่านต่อ


มอบนโยบายการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ มอบนโยบายการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับการศึกษาสู่ปร
อ่านต่อ


ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง "ตากก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน"
          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ยุคใหม่ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับการศึกษาสู่ประชาคมอาเ
อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
          ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ


กศน.จังหวัดตากร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช กศน.จังหวัดตากร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช
           นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำเหล่าข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ เพื่อถวายความอาลัยแต่สมเด็จพระสังฆราช ฯ เหล่าข้าราชการ และประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ
อ่านต่อ


วันปิยะมหาราช ๒๕๕๖ วันปิยะมหาราช ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา ครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการ
อ่านต่อ


โครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งได้บูรณาการ
อ่านต่อ


นิเทศติดตามการดำเนินงานบนพื้นที่สูง นิเทศติดตามการดำเนินงานบนพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมว่าที่ ร.ต.สุชาติ อนันตกาล นักวิชาการศึกษา นางนิตยา บุตรสุข นักวิชาการศึกษา เข้าพื้นที่นิเทศติ
อ่านต่อ


ประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา
           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก พร้อมนางสาวสุภาวรรณ อ่อนนุ่ม ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าประชุมสัมนาการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระด
อ่านต่อ


แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ เบรียะเซกู่ นักวิชาการศึกษา นายวัชระ มณีนิล ครู อาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประ
อ่านต่อ


การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก การคัดเลือกผลงานดีเด่นของกลุ่ม ๕ ขุนศึก
           เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ว่าที่ รต.ธนิต แท่งทองคำ ผูอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจาก กลุ่ม ๕ ขุนศึก เป็นประธานคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ที่จัดและสน
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000006378