สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม กศน. จังหวัดตาก

ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า ทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า
           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านตาก ได้จำพิธีทำบุญอาคาร กศน.ตำบลท้องฟ้า และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กศน.ตำบลท้องฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักศึกษ
อ่านต่อ


พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือบนพื้นที่สูง
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง เพื่อพัฒนาแนวทางการปฎิบัติงานการศึกษาบนพื้นที
อ่านต่อ


อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองตาก นางสาววรรณวนัช พรมหาร นักวิชาการพัสดุ พร้อมกลุ่มงานการเงิ
อ่านต่อ


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่กศน.อำเภอท่าสองยาง และ กศน.อำเภอแม่ระมาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่กศน.อำเภอท่าสองยาง และ กศน.อำเภอแม่ระมาด
           เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์สุกัญญา จันทะสูน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้นิเทศติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำ
อ่านต่อ


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
          เมื่อวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ (นายวัชรินทร์ จำปี) มีกำหนดตรวจราชการกรณีปกติ และการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงศึกษ
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก วันที่ ๒ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก วันที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอเมืองตาก
           เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๓ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๓
           เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๒ สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา วันที่ ๒
           เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา  สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม กศน.อำเภอสามเงา
           เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) นำโดยอาจารย์สมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ประธานคณะกรรมการประเมินฯ อาจารย์รักษาพร ตัณฑะสุวรรณ และอาจารย์สิริพร ประสา
อ่านต่อ


ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
           เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่าที่ ร.ต.ธนิต แท่งทองคำ ผู้อำนวยการสำนกงาน กศน. จังหวัดตาก ลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของกศน.อำเภอสามเงา ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ - ๔
อ่านต่อ


ประชุมเตรียมการปัจฉิมนิเทศ ประชุมเตรียมการปัจฉิมนิเทศ
           วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ มันยานนท์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ปฎิบัติราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ประชุมเตรียมการปัจฉิมนิเทศจบการศึกษานักศึกษา
อ่านต่อ


เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
           เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศึกษานิเทศก์ อาจารย์สุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน. อาจารย์สุธี วรประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.ตราด อาจารย์ภาวิณี วรป
อ่านต่อ


ฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ฝึกอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า
           เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กศน.ตำบลป่ามะม่วง นำโดยนายวัชระ มณีนิล ครูอาสาสมัคร กศน. และนางณฐพร มณีนิล ครู กศน.ตำบลป่ามะม่วง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กศน.อำเภอเมืองตาก ในการดำเนินงาน
อ่านต่อ


โครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะ โครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะ
           เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นายพจนารถ นุกูลคาม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตาก ไปเป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะความคิด เติมเต็มเทคนิคปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
อ่านต่อ


รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
           เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" สังกั
อ่านต่อ


ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
           เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้ส่ง ครู ศศช. ในพื้นที่ทรงงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง
อ่านต่อ


วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๖ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก จัดขึ้น หัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอเมืองตาก ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอกิตติคูณ
อ่านต่อ


วันครู ๒๕๕๖ วันครู ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ได้เข้าร่วมงานวันครู ๒๕๕๖ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณร จำนวน ๓๐ รูป
อ่านต่อ


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖ วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖
           เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ร่วมกับ กศน. อำเภอเมืองตาก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๑ จัดขึ้น ณ บริเวณศาลสมเด็จ
อ่านต่อหน้าที่ : 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J&Pservice, Tak City จำนวนผู้เข้าชม 000025668