18 พ.ค. 2566 แจ้งบุคลากรลาออกจากการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
18 พ.ค. 2566 แจ้งบุคลากรลาออกจากการปฏิบัติงาน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
08 พ.ค. 2566 ขออนุมัติไปราชการ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
27 เม.ย. 2566 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
27 เม.ย. 2566 นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
24 เม.ย. 2566 นำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบ "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2563-2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
21 เม.ย. 2566 นำส่งแบบรายงานข้อมูล กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) เพื่อรองรับการเข้าสู่โครงร้างใหม่ ตามพระร  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
11 เม.ย. 2566 ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
05 เม.ย. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 7 เม.ย. 66  กศน.อำเภอสามเงา รับ
04 เม.ย. 2566 ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
03 เม.ย. 2566 ขออนุมัติไปราชการ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
24 มี.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
22 มี.ค. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  กศน.อำเภอสามเงา รับ
15 มี.ค. 2566 นำส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตรโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
14 มี.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
10 มี.ค. 2566 ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
09 มี.ค. 2566 ขออนุญาตลา  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
07 มี.ค. 2566 นำส่งรายงานการประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ใสสะอาด 2566"  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
03 มี.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ รถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
02 มี.ค. 2566 ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
20 ก.พ. 2566 นำส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
20 ก.พ. 2566 ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
20 ก.พ. 2566 ขออนุมัติเบิกเงินทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
20 ก.พ. 2566 ขออนุมัติจัดโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภออุ้มผาง ประจำปีงบประ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
20 ก.พ. 2566 จัดส่งเลขบัญชีธนาคารออมสินนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาฯ กศน.อำเภออุ้มผาง  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
16 ก.พ. 2566 จัดส่งเลขบัญชีธนาคารออมสินนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
01 ก.พ. 2566 ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
20 ม.ค. 2566 นำส่งแบบสำรวจ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
20 ม.ค. 2566 การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
18 ม.ค. 2566 ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
13 ม.ค. 2566 ขอนำส่งผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
10 ม.ค. 2566 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
20 ธ.ค. 2565 ขอไปราชการกีฬาพิษณุโลก ( ฝากให้พี่ยุ)  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
13 ธ.ค. 2565 การสั่งจองสมุดบันทึก (ไดอารี่ กศน. ปี 2566)  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
13 ธ.ค. 2565 ขออนุญาตลาพักผ่อน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
30 พ.ย. 2565 แจ้งขอปรับเปลี่ยนหน้าที่ และแต่งตั้งครูนิเทศก์  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
29 พ.ย. 2565 แจ้งบุคลากรขอย้ายพื้นที่ปฏิบัติงาน  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
28 พ.ย. 2565 ส่งแบบรายงานและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
28 พ.ย. 2565 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตาก ฉบับที่ 3ฯ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
21 พ.ย. 2565 ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
21 พ.ย. 2565 ขออนุญาตลากิจ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
17 พ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
15 พ.ย. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
14 พ.ย. 2565 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ฯประจำปี2566  กศน.อำเภอสามเงา รับ
11 พ.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ระมาด  กศน.อำเภอแม่ระมาด รับ
03 พ.ย. 2565 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาชีพประชาชน โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามโครงการ กพด.  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
03 พ.ย. 2565 ส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
01 พ.ย. 2565 แจ้งไม่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
26 ต.ค. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
26 ต.ค. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
26 ต.ค. 2565 ขอพิจารณาลงนามเห็นชอบค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
25 ต.ค. 2565 ขออนุญาตไปราชการ  กศน.อำเภอสามเงา รับ
18 ต.ค. 2565 พนักงานราชการขอลาออกฯ  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
17 ต.ค. 2565 รายงานการใช้จ่ายเงิน และขอส่งคืนเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน อบต.แม่วะหลวง ประจำปีงบป  กศน.อำเภอท่าสองยาง รับ
11 ต.ค. 2565 ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
11 ต.ค. 2565 ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2565  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
28 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
26 ก.ย. 2565 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
16 ก.ย. 2565 นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนา Digital learning platform  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
14 ก.ย. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม การสัมนาวิชาการสร้างความรู้ความเข้าใจ การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บ  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
12 ก.ย. 2565 ขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ส่วนตัว  กศน.อำเภอสามเงา รับ
23 ส.ค. 2565 ขอนำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2565  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
17 ส.ค. 2565 ส่งรายงานผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิกา  กศน.อำเภออุ้มผาง รับ
16 ส.ค. 2565 ทดสอบระบบ  กศน.อำเภอเมืองตาก รับ