24 มิ.ย. 2567 จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพในสถานศ  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง)มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพในสถานศ  ผู้ดูแลระบบ รับ
24 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมประเมินความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงงาน ปปง.  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 มิ.ย. 2567 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเสวนาความรู้และประชาสัมพันธ์การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรั  กลุ่มอำนวยการ รับ
24 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมือในการคัดเลือกครูดีเด่นเพื่อรับ“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ประจำปี 2568  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2567 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ สุขาดี มีความสุข  กลุ่มอำนวยการ รับ
20 มิ.ย. 2567 ประกาศฯผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครู ศรช  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 มิ.ย. 2567 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิถุนายน) ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร AI และ e-Signature & Digital ID series  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้สูงอายุที่มุ่งสู่ภาวการณ์สูงวัยอย่างพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 มิ.ย. 2567 รายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพู  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 มิ.ย. 2567 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ฯ ระบบออนไลน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 มิ.ย. 2567 การรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับเงินรางวัลการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมือสำรวจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนฯ กพด. และชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRIIS  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง โรคไข้มาลาเรีย  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 รายงานจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดตาก ปีการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม New Gen Star  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 มิ.ย. 2567 ขอมอบวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2567 ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2567 แบบรูปรายการและประมาณาคาโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ "บัญชีบริการดิจิทัล" ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
14 มิ.ย. 2567 แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2567 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมยุวกาชาด  กลุ่มอำนวยการ รับ
13 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 มิ.ย. 2567 กำหนดชื่อย่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำ  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 มิ.ย. 2567 การเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการสำนึกรักแผ่นดินชาติตระการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการความโป่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2567 โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงานอิรสระผ่านระบบ Mobile Application  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 มิ.ย. 2567 ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำบริโภคใน ศศช.  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 ขอเชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย จังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเภทงบลงทุน  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยา/น้ำยาสำหรับเติม บุหรี  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกวด MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
06 มิ.ย. 2567 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการให้บริการรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ไตรมาส 3-4 งปม 25  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2567 การจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2567 ติดตามแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2567 ขอแจ้วรายชื่อผู้ผ่านอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2567 ปรับแผนการส่งข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
05 มิ.ย. 2567 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา ในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรณีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่าระดับดี  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 ขอความร่วมมือแจ้งความประสงค์การขอติดตั้งระบบ Solar Cell ในสถานศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 รายงานโครงการ กพด.  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 เชิญคณะกรรมการร่วมพิจารณามอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด้กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ปร  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 ให้จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งครู ศรช และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มาจัดทำสัญญาจ้าง  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 ให้จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน มาทำสัญญาจ้าง ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
04 มิ.ย. 2567 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand’s National Adaptation Plan : NAP)  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 การจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบแบบสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาครู คณ  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 ตอบแบบสำรวจข้อมูลรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบายการศึกษาของก  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 แผนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 20  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2567 รายงานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพู  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2567 การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2567 การติดตามผู้จบหลักสูตรในการนำความรู้ไปใช้  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2567 ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ค. 2567 ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด  กลุ่มอำนวยการ รับ
29 พ.ค. 2567 ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2567  กลุ่มอำนวยการ รับ