02 มิ.ย. 2566 แจ้งรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 งบอุดหนุน การเรียนการสอน  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 การใช้เครื่องหมายราชการ (เดิม) ประทับตราเฉพาะในการออกเอกสารและหนังสือราชการเกี่ยวกับหลักฐานทางการศึก  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติด  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 แจ้งกำหนดนิเทศ ติดตาม โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 256  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการในพื้นที่พิเศษ  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 การจัดส่งพันธ์ไม้ ไม่ยืนต้น ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 แบบสอบคาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาขิงเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
01 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง การปฏิบัติราชการที  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 มอบหมายอำนาจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
31 พ.ค. 2566 การมอบอำนาจให้ ผอ. สกร. อำเภอ และ ผอ. สกร. เขต ปฏิบัติราชการแทน  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 256  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1-3  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 การประกวดวาดภาพระบายสีน้ำ หัวข้อ พระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู  กลุ่มอำนวยการ รับ
30 พ.ค. 2566 เชิญประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก ครั้งที  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ค. 2566 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน อ่าน โดยใช้นวัตกรรม สพป. ตาก เขต 2  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ค. 2566 ส่งเอกสารผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสำหรับ กพด. ประจำปีงบประมาณ 2565  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Envi mission  กลุ่มอำนวยการ รับ
26 พ.ค. 2566 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ค. 2566 เชิญประชุม ติดตามโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
23 พ.ค. 2566 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านารศึกษาสู่การปฏิบัติ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 อนุมัติให้จ้างเหมา ลาออก ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 อนุญาตให้พนักงานราชการ ลาออก ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 ให้ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 การดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพ  กลุ่มอำนวยการ รับ
22 พ.ค. 2566 การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 พ.ค. 2566 ช่องทางอิเล้ดทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการจังหวัดตาก  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 พ.ค. 2566 แจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
19 พ.ค. 2566 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงาน ทางการศึกษา “เสร  กลุ่มอำนวยการ รับ
18 พ.ค. 2566 ขอส่งแนวทางปฏิบัติ และตัวอย่างตรายางสำหรับใช้ประทับใบเสร็จรับเงิน ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ รับ
17 พ.ค. 2566 ขอเชิญรับชมพิธีส่งมอบกิจการ ทรัพย์สินฯ จากสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กรมส่งเสริม  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 การดำเนินการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 การบริหารจัดการพื้นที่ google Drive ภายใต้โดเมนเนม @dei.ac.th  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 ขอความร่วมมือจัดทำแคมเปญเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้  กลุ่มอำนวยการ รับ
16 พ.ค. 2566 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
15 พ.ค. 2566 การสับเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 พ.ค. 2566 การบริหารจัดการพื้นที่ google Drive ภายใต้โดเมนเนม @dei.ac.th  กลุ่มอำนวยการ รับ
12 พ.ค. 2566 แจ้งกำหนดการทดสอบ N-NET และปฏิทินงานการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 3  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 สำรวจระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมอบรม  กลุ่มอำนวยการ รับ
11 พ.ค. 2566 ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลเชิดซูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 แจ้งให้พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป มาต่อสัญญาจ้างครั้งที่2  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 13  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน 'วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย'  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯและโครงการพระราชดำริฯ  กลุ่มอำนวยการ รับ
10 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ไตรมาส 3 )  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ค. 2566 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ไตรมาส 3 )  ผู้ดูแลระบบ รับ
09 พ.ค. 2566 การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนและการคัดเลือก 'แนวปฏิบัติที่ดี' ครูผู้สอน ประจำปีการศึกาา 2566  กลุ่มอำนวยการ รับ
09 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารผู้ช่วยครู ครูอาสา  กลุ่มอำนวยการ รับ