:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ครู กศน. ปี 2556
วัน เวลา ส่ง 19 ก.ค. 255616:12:36
จาก
ที่ ศธ ศธ 0210.32(อบ)/1738 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
สนง.กศน.ตาก ขอให้แจ้งบุคลากรในสังกัดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 5 29 ก.ค.- 2 ส.ค.56 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี ขึ้นรถพร้อมกันที่ สนง.กศน.ตาก วันที่ 29 ก.ค. เวลา 06.00 น. หากผู้เข้ารับการอบรมรายใดไม่สามารถเดินทางเข้ารับการอบรมได้ ขอให้แจ้ง สนง.กศน.จ.ตาก ภายในวันที่ 25 ก.ค.56


  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1