สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประชากรของหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน / ประชากร ครัวเรือน / คน
จำนวนครัวเรือน 40
จำนวนประชากร 280

จำนวนประชากร / สัญชาติ ชาย หญิง รวม
ประชากรที่ถือสัญชาติไทยในหมู่บ้าน 143 113 256
ประชากรที่ไม่ถือสัญชาติไทยในหมู่บ้าน 10 14 24

อาชีพของหมู่บ้าน
อาชีพหลัก จำนวนครัวเรือน
ทำนา (ปีละ 1 ครั้ง) 5
ทำข้าวไร่ (ปีละ 1 ครั้ง) 35
ทำไร่พริก 35

อาชีพเสริม จำนวนครัวเรือน
เลี้ยงช้าง 1
เลี้ยงไก่ 39
เลี้ยงวัว 12
เลี้ยงหมู 33
เลี้ยงควาย 9
เลี้ยงเป็ด 6
ปลูกผักปลอกสารพิษ 5
สภาพเศรฐกิจทั่วไป
รายการ รายรับ / ปี / ครัวเรือน จำนวนเงิน /ปี /ครัวเรือน
รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 7000
ครัวเรือนยากจน


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม