สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
การบริหารหมู่บ้าน
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายแชส่า ทะเลแสนสวย ผู้นำธรรมชาติ
2 นายทวี นวกิจรุ่งเรือง ผู้ใหญ่บ้าน
3 นายสองเมือง สุริยะวงศ์ กำนัน

คณะกรรมการหมู่บ้าน
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพานี ทะเลแสนสวย ประธาน
2 นายนิคม ชาติชาญฉลาด รองประธาน
3 นายโบะอา สถิตย์สาละวิน กรรมการ
4 นายเซจ่า นวกิจรุ่งเรือง กรรมการ
5 นายจ่อพาบุ ภารกิจรุ่งเรือง กรรมการ
6 นายวิฉ่วย ยอดคลังเงิน กรรมการ
7 นายอนุรักษ์ สงวนธนกิจ เลขานุการ
8 นายโทหล่า นวกิจรุ่งเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ

คุ้มและรายชื่อหัวหน้าคุ้ม
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอนุรักษ์ สงวนธนกิจ
2 นายนิคม ชาติชาญฉลาด
3 นายพาบิ๊ ทะเลแสนสวย

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม