สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
เด็กวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบ จำแนกตามอายุ
ลักษณะประชากร อายุ 7 - 14 ปี
ชาย หญิง รวม
ร่างกายปกติตกหล่นจากระบบ 4 0 4
รวม 4 0 4

จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ จำแนกตามอายุ
ลักษณะประชากร อายุ 15 - 50 ปี
ชาย หญิง รวม
ไม่จบประถมศึกษา 55 49 104
รวม 55 49 104

จำนวนผู้รู้หนังสือ (ประชาชนที่ถือสัญชาติไทย) จำแนกตามอายุ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 15 - 50 ปี
ชาย หญิง รวม
จบประถมศึกษา 18 7 25
รวม 18 7 25

การรู้หนังสือของผู้นำชุมชน จำแนกตามอายุ และเพศ
ระดับความรู้ จำแนกตามอายุ / เพศ (คน)
18-32 ปี 33-47 ปี 48-60 ปี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ไม่จบประถมศึกษา 0 0 1 0 0 0
รวม 0 0 1 0 0 0

คนพิการ
ลักษณะความพิการ ระดับการศึกษา / จำนวน (คน) มีงานทำ
ไม่รูหนังสือ ประถม 4 ประถมศึกษา ม.ต้น/เทียบเท่า ม.ปลาย/เทียบเท่า สูงกว่า ม.ปลาย มี ไม่มี
การได้ยิน 1 0 0 0 0 0 0 1
ร่างกาย /สุขภาพ 0 0 2 0 0 0 0 2
รวม 1 0 2 0 0 0 0 3


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม