สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลภูมิปัญญาชุมชน
ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ - นามสกุล บ้านเลขที่ ประโยชน์ต่อชุมชน
จักสาน นายสุบือ ทะเลแสนสวย 44 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด
จักสาน นายพะเต ยอดคลังเงิน 153 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด
การทอผ้า นางสาวน่อวา ทะเลแสนสวย 44 การท้อผ้ากะเหรียง เช่นเสื้อ ย่าม ผ้าพันคอ ซิ่น ฯลฯ
การตีมีด นายโบอา สถิตสาละวิน 83 เป็นครูสอนและให้ความรู้กับเยาวชนในหมู่บ้าน
จักสาน นายแชส่า ทะเลแสนสวย 33 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซหมวก ปลอกมีด ฯลฯ ไว้ใช้ประโยชน์และสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมในชุมชนได้
จักสาน นายแถะดอย สลธีบุปผา 132 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซหมวก ปลอกมีด ฯลฯ ไว้ใช้ประโยชน์และสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมในชุมชนได้
การตีมีด นายโบอา สถิตสาละวิน 83 เป็นครูสอนและให้ความรู้กับเยาวชนในหมู่บ้าน
อื่นๆ นายม่อส่า นวกิจรุ่งเรือง 86 การรู้จักน้ำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
ดนตรีพื้นบ้าน นายแชส่า ทะเลแสนสวย 33 เป็นการสืบสารภูมิปัญญาวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมือง สามารถเป็นครูสอนให้กับนักเรียนได้

ข้อมูลผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ กิจกรรมความชำนาญ
1 นายแถะดอย สลธีบุปผา 61 132 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซหมวก ปลอกมีด ฯลฯ
2 นายแชส่า ทะเลแสนสวย 71 33 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด ฯลฯ
3 นายโบอา สถิตย์สาละวิน 45 83 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด ฯลฯ
4 นายสุบือ ทะเลแสนสวย 62 44 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด ฯลฯ
5 นายพะเต ยอดคลังเงิน 61 153 จักสารไม้ไผ่ เช่น เสื่อ กระด้ง กระบุง ไซ หมวก ปลอกมีด ฯลฯ
6 นางสาวน่อวา ทะเลแสนสวย 30 33 การท้อผ้ากะเหรียง เช่นเสื้อ ย่าม ผ้าพันคอ ซิ่น ฯลฯ

ข้อมูลปราชญ์ชุมชน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ กิจกรรมความชำนาญ
1 นายแชส่า ทะเลแสนสวย 71 33 การเล่นดนตรีพื้นบ้าน
2 นายแถะดอย สลธีบุปผา 61 132 จักสาน
3 นายโบะอา สถิตย์สาละวิน 45 83 ตีมีด
4 นายม่อส่า นวกิจรุ่งเรือง 75 86 ทำขี้ไต้
5 นางสาวเฮจ่า สถิตสาละวิน 48 36 ทำคลอดเด็ก

ข้อมูลผู้นำทางความคิด และส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ บ้านเลขที่ ลักษณะเด่น
1 นายพานี ทะเลแสนสวย 33 33 ประธานกลุ่มอนุรักษ์หวายดำ และประธานกลุ่มอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำบ้านห้วยขี้หมี เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
2 นายแถะดอย สลธีบุปผา 61 132 เป็นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
3 นายอนุรักษ์ สงวนธนกิจ 36 135 เป็นผู้นำศาสนาคริสต์ เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็ง และมีความรู้
4 นายสุบือ ทะเลแสนสวย 44 เป็นผู้นำด้านการเกษตร


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม