สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลที่เป็น จุดเด่น/จุดแข็ง ของชุมชน
จุดเด่น/จุดแข็ง ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางเสริมจุดแข็ง / จุดเด่น
- มีกฎระเบียบในการตัดหวายดำ - มีการจัดตั้งป่าชุมชนป่าต้นน้ำ - เป็นการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์จากหวายดำ -มีป่าชุมชนไว้ใช้ประโยชน์ - กำหนดบทลงโทษหากมีการทำผิดกฎ - การจัดตั้งกลุ่มผู้ดูแลป่าชุมชนป่าต้นน้ำ
- มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย และมีผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทำให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการจัดการความรู้ตามประเด็น ให้มีองค์ความรู้สำหรับเป็นวิชาเรียนสำหรับเยาวชน และนักเรียน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้าน - ส่งเสริมการจัดการความรู้ ให้เกิดองค์ความรู้สำหรับประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน
- มีภูมิปัญาท้องถิ่น เป็นผู้นำทางความคิด การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ในชุมชน และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน - พัฒนาศักยภาพทั้งด้านการปฏิบัติ และพัฒนาด้านการถ่ายทอดความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นคู่มือ หรือตำราสำหรับแจกผู้สนใจในชุมชน และบุคคลทั่วไป

ข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนของชุมชน
จุดอ่อน ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางในการแก้ไข
ไม่มีอาชีพเสริม ยากจน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้น้อยมากเกิดหนี้สิน ควรมีการอบรมด้านอาชีพในหมู่บ้าน
คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย และไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน เพราะขาดความรู้ และมีความสนใจเรียนหนังสือน้อย การจัดการศึกษาให้ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ขาดประสบการณ์ชีวิต ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ไม่ได้ การให้มีการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต
โครงสร้างพื้นฐานไม่ดี น้ำดื่มน้ำใช้ไม่สะอาด ไม่มีไฟฟ้าใช้ ของบประมาณสนับสนุนจาก อบต. ให้ความรู้ชาวบ้านในการพึ่งตนเอง(ต้มน้ำดื่ม กรองน้ำใช้)
คุณภาพชีวิตไม่ดี ทำให้ชาวบ้านมีสุขภาพอ่อนแอป่วยบ่อยและเด็กในหมู่บ้านเจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ ตัวเล็ก ยากจน ต้องการให้มี สาธารณสุขชุมชนในหมู่บ้าน
การกระจายงบประมาณไม่ทั่งถึง ชุมชนไม่ได้รับงบประมาณพัฒนาชุมชน การทำประชาคมหมู่บ้าน
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม