สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลที่เป็นโอกาส ของชุมชน
โอกาส ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางประสานโอกาส
อบต. ให้การสนับสนุนประปาหมู่บ้าน 1.ทำให้มีน้ำใช้ในหมู่บ้าน 2. แต่น้ำไม่สะอาดและไม่พอใช้ 1.ปรับปรุงท่อและจุดพักน้ำ กรองน้ำ 2. กรณีน้ำไม่ใสสะอาดในเบื้องต้นแต่ละครัวเรือนควรแกว่งสารส้มก่อน
ศศช.บ้านห้วยขี้หมี จัดการศึกษาให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชน การศึกษาหาความรู้กับเพิ่มเติ่ม

ข้อมูลที่เป็นอุปสรรค/ข้อจำกัด ของชุมชน
อุปสรรค/ข้อจำกัด ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางในการแก้ไข อุปสรรค/ข้อจำกัด
งบประมาณของหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องบางครั้งไม่ตรงกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง และการแก้ปัญหาไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 1. เข้าร่วมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาของหน่วยงาน อบต. 2. จัดทำแผนแม่บทของหมู่บ้าน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
ชุมชนอยู่ห่างไกล ทำให้ความช่วยเหลือชุมชนมีความยากลำบาก การให้ความช่วยเหลือเชิงรุก ลงให้ถึงที่
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม