สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
ระบบประปาภูเขา ระบบน้ำประปาที่ใช้ในไม่มีที่พักน้ำ ไม่มีชุดกรองน้ำ ท่อส่งน้ำรั่วซึม ระบบท่อนำส่งน้อย ต้องการท่อประปาเพื่อทำการซ่อมแซมส่วนที่รั่ว ข้อต่อ กาวทาเชื่อมข้อต่อและก๊อกน้ำ ชาวบ้านซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด หนักให้สามารถใช้งานได้
ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่เสื่อมและอุปกรณ์ชำรุด ต้องการแบตเตอรี่ใหม่และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่ชำรุด

ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
อาชีพเสริม คนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมเมื่อเสร็จจากหน้าทำการเกษตร ต้องการเรียนรู้อาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเองที่นำไปใช้ในชุมชนได้จริง ส่งเสริมการปลูกบุก โครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ขาดความรู้ใหม่ๆในการทำการเกษตร ชาวบ้านไม่มีความรู้ในการทำการเกษตรสมัยใหม่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรในการทำการเกษตร ต้องการความรู้เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ จัดการออมรมในพื้นที่

ด้านการเกษตร
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการศึกษา
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่รู้หนังสือ ชาวบ้านไม่ได้เรียนหนังสือและไม่มีเวลาว่างในการเรียนหนังสือ ต้องการรู้ภาษาไทยแต่ไม่อยากเรียน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเรียนรู้โดยตามอัธยาศัย ผ่านการฟังข่าว ละคร

ด้านสังคมกลางเมือง และการปกครอง
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
การกระจายงบ ประมาณพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยเป็นหย่อมบ้านหนึ่งจาก3หย่อมบ้านทำให้การกระจายงบประมาณพัฒนาหมู่บ้านไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ ต้องการให้มีการกระจายอำนาจการปกครองและการกระจายการพัฒนา งบประมาณ

ด้านสาธารณสุข
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
สุขภาพอนามัย ชาวบ้านขาดความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพและบริโภคอาหารที่ให้สารอาหารไม่ครบ5หมู่ ต้องการยารักษาโรคทั่วไป ยาสามัญประจำบ้าน ขอรับการสนันสนุนจากเครือข่ายของศศช.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม หมู่บ้านมีประชากรเพิ่มขึ้นชาวบ้านจึงมีการถางไร่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้นและถางไร่กว้างขึ้น ขาดการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ให้ชาวบ้านกำจัดขยะโดยการเผ่า


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม