สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประวัติความเป็นมา ของชุมชน
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน บ้านห้วยขี้หมี ตามประวัติที่มีผู้อาวุโสในหมู่บ้านได้กล่าวถึงกันมาว่า หมู่บ้านห้วยขี้หมีมีพือถึแฮกับพือโกร่โต่เป็นผู้จัดตั้งหมู่บ้าน โดยแยกออกมาจากบ้านแม่ละนา ต่อมาชาวบ้านได้มีการรวมตัวกันกับบ้านแม่ละนา บ้านแม่อุคอในการจัดตั้งหมู่บ้านโดยมีนายพาซูจอตัวแทนชาวบ้านห้วยขี้หมีและนายนกดอยตัวแทนชาวบ้านแม่ละนาได้ทำหนังสือขอจดทะเบียนหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ ทางราชการจึงได้ประกาศจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อจดทะเบียนหมู่บ้านว่าบ้านแม่ละนา หมู่ที่ 6 ตำบล ท่าสองยาง อำเภอ ท่าสองยาง จังหวัด ตาก มีพื้นที่ในการปกครองได้แก่บ้านห้วยขี้หมีและบ้านแม่อุคอ ดังนั้นบ้านห้วยขี้หมีจึงเป็นหย่อมบ้านหนึ่งของบ้านแม่ละนา สำหรับผู้นำหมู่บ้านห้วยขี้หมี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้ ผู้นำหมู่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบัน 1.พือถึแฮและพือโกรโต่ (เป็นผู้สร้างหมู่บ้าน) 2.ผู้ช่วยผู้ใหญ่ นายพาซูจ่อ ทะเลแสนสวย (สร้างเจดีย์,ผู้ขอจดทะเบียนหมู่บ้าน) 3.ผู้ช่วยผู้ใหญ่นายแชส่า ทะเลแสนสวย (เป็นผู้สร้าง ศศช.บ้านห้วยขี้หมี เมื่อปี พ.ศ.2546) 4.ผู้ช่วยผู้ใหญ่ นายนิคม ชาติชาญฉลาด 5.ผู้ช่วยผู้ใหญ่ นายพานี ทะเลแสนสวย


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม