สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประเภทอาคารใน กศน.ตำบล
ประเภทอาคาร ลักษณะโครงสร้าง และสภาพการใช้งาน ปีที่ก่อสร้าง
อาคารเรียน โครงสร้างแบบถาวร สภาพการใช้งานดี 2546
อาคารเอนกประสงค์ โครงสร้างแบบถาวร สภาพการใช้งานดี 2552
อาคารหอพระ โครงสร้างแบบไม่ถาวร สภาพการใช้งานได้ 2550

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ วัสดุ - อุปกรณ์ สถานะ วัสดุอุปกรณ์
1 ระบบโซล่าร์เซลล์ มี ใช้ได้
2 ชุดรับสัญญาณดาวเทียม มี ใช้ได้
3 เครื่องรับโทรทัศน์ มี ใช้ได้
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ ไม่มี
5 เครื่องเล่น VCD / DVD มี ใช้ได้
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี
7 ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มี
8 เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท ไม่มี
9 วิทยุ ไม่มี
10 หอกระจายข่าว มี ใช้ได้
11 โทรศัพท์ มี ไม่พอเพียง
12 โทรสาร ไม่มี
13 VCD / DVD ไม่มี
14 CD-ROM ไม่มี
15 เทปเสียง ไม่มี
16 วีดีทัศน์ ไม่มี
17 สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่มี


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม