สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประชากรของหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน / ประชากร ครัวเรือน / คน
จำนวนครัวเรือน 34
จำนวนประชากร 154

จำนวนประชากร / สัญชาติ ชาย หญิง รวม
ประชากรที่ถือสัญชาติไทยในหมู่บ้าน 75 79 154
ประชากรที่ไม่ถือสัญชาติไทยในหมู่บ้าน 0 0 0

อาชีพของหมู่บ้าน
อาชีพหลัก จำนวนครัวเรือน
ทำนา (ปีละ 1 ครั้ง) 5
ทำข้าวไร่ (ปีละ 1 ครั้ง) 20

อาชีพเสริม จำนวนครัวเรือน
เลี้ยงไก่ 34
เลี้ยงวัว 9
เลี้ยงหมู 25
ปลูกผักปลอกสารพิษ 15
สภาพเศรฐกิจทั่วไป
รายการ รายรับ / ปี / ครัวเรือน จำนวนเงิน /ปี /ครัวเรือน
คนว่างงาน (อายุ 15-60 ปี) 0
รายได้ภาคการเกษตรเฉลี่ย 25,000
รายได้นอกภาคการเกษตร 4,000
รายได้เฉลี่ยของประชากร 6,000
รายได้เฉลี่ยของประชากรรวมทั้งตำบล 928,000
รายจ่ายเฉลี่ยของประชากรรวมทั้งตำบล 896,000
ภาวะหนี้สินของประชากรรวมทั้งตำบล 250,000
ภาวะการออมของประชากรรวมทั้งตำบล 34,000
ครัวเรือนยากจน ตำกว่า 23,000


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม