สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
พื้นที่ (จำนวนไร่)
พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 1,192

พื้นที่อยู่อาศัย 34

พื้นที่การเกษตร (จำนวนไร่)
พื้นที่ทำการเกษตร 408
พื้นที่ทำนา ทำไร่ 340
พื้นที่การเกษตรอื่นๆ 68

พื้นที่ป่าชุมชน 500

พื้นที่สาธารณประโยชน์ 250

สาธารณุปการ
ที่ รายการ แห่ง ครัวเรือน ผู้ถือครอง
1 แหล่งน้ำสาธารณะ/แหล่งน้ำธรรมชาติ 3 34 ส่วนรวม
2 ระบบประปา ภูเขา 1 34 ส่วนรวม
3 ถนนลูกรัง 1 34 ส่วนรวม
4 โรงเรียนระดับประถม 0 0
5 วัด / สำนักสงฆ์ 1 34 ส่วนรวม
6 ระบบประปา หมู่บ้าน 0 0 0
7 ถนนลาดยาง 0 0 0
8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0
10 โรงเรียนระดับอุดมศึกษา 0 0 0
11 อาศรมพระ 0 0 0
12 โบสถ์คริสต์ 0 0 0
13 มัสยิต 0 0 0
14 อาศรมฤษี 0 0 0
15 ระบบไฟฟ้า (โซล่าเซลล์) 0 0 0
16 ระบบไฟฟ้า (พลังงานน้ำ) 0 0 0
17 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 0 0 0
18 ระบบโทรศัพท์จานดาวเทียม 0 0 0
19 โทรศัพท์มือถือ 5 5 มีผู้ถือกรรมสิทธิ์
20 หอกระจายข่าว 0 0 0
21 บ่อสาธารณะ 0 0 0
22 อ่างเก็บน้ำ 0 0 0
23 จุดส่องแสงสว่างสาธารณะ 0 0 0
24 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 0 0 0
25 ศาลาประชาคม 0 0 0
26 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 1 34 ส่วนรวม
27 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) / สถานีอนามัย 0 0 0
28 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 0 0 0
29 สถานพยาบาลเอกชน 0 0 0
30 ห้องส้วมราดน้ำ 0
31 แหล่งเรียนรู้ 0 0 0
32 จุดตรวจตำรวจประจำตำบล 0 0 0
33 จุดตรวจ อสม. 0 0 0
34 อพปร. ประจำตำบล 0 0 0
35 โรงเรียนระดับประถม 0 0 0


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม