สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
การบริหารหมู่บ้าน
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายวีรพล บูชาคุณธรรม นายก อบต.
2 นายสุรินทร์ นวลแขคงวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน
3 นายวีระวุฒิ ใหม่โม่ง กำนัน

คณะกรรมการหมู่บ้าน
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสะที เสียงก้องภูผา ประธาน
2 นายบุญรัตน์ สารศาสตร์กุล รองประธาน
3 นายสุรดิษฐ์ อาชาสมจิตร กรรมการ
4 นายดิกะนู ตาลกนกธารา กรรมการ
5 นายพะวาละ เสียงก้องภูผา กรรมการ
6 นายพะแยทู นวลแขธารา กรรมการ
7 นายดิเช สุดแดนบรรพต กรรมการ
8 นายสีมา กนิฐาวงษ์ กรรมการ
9 นายเมธา ภูผาทองแก้ว กรรมการ
10 นายสาขา เพาะแพร่พันธ์ กรรมการ
11 นายสะโพ คงสิริกานน กรรมการ
12 นายโก้โพ รักษ์บรรพต เลขานุการ

คุ้มและรายชื่อหัวหน้าคุ้ม
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ)
ทีื่่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม