สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
เด็กวัยเรียนที่ตกหล่นจากระบบ จำแนกตามอายุ
ลักษณะประชากร อายุ 7 - 14 ปี
ชาย หญิง รวม
0 0 0
รวม 0 0 0

จำนวนผู้ไม่รู้หนังสือ จำแนกตามอายุ
ลักษณะประชากร อายุ 15 - 50 ปี
ชาย หญิง รวม
ประชากรที่ถือสัญชาติไทย 19 23 42
ประชากรที่ไม่ถือสัญชาติไทย 0 0 0
รวม 19 23 42

จำนวนผู้รู้หนังสือ (ประชาชนที่ถือสัญชาติไทย) จำแนกตามอายุ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 15 - 50 ปี
ชาย หญิง รวม
ไม่จบประถมศึกษา 2 4 6
จบประถมศึกษา 14 12 26
จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 3 6 9
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 3 1 4
จบอนุปริญญา 0 0 0
จบปริญญาตรีขึ้นไป 1 0 1
รวม 23 23 46

การรู้หนังสือของผู้นำชุมชน จำแนกตามอายุ และเพศ
ระดับความรู้ จำแนกตามอายุ / เพศ (คน)
18-32 ปี 33-47 ปี 48-60 ปี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ไม่จบประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0
จบประถมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 0 0
จบประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0
จบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 0 0 0 0 0 0
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 0 0 0 0 0 0
จบอนุปริญญา 0 0 0 0 0 0
จบปริญญาตรีขึ้นไป 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0

คนพิการ
ลักษณะความพิการ ระดับการศึกษา / จำนวน (คน) มีงานทำ
ไม่รูหนังสือ ประถม 4 ประถมศึกษา ม.ต้น/เทียบเท่า ม.ปลาย/เทียบเท่า สูงกว่า ม.ปลาย มี ไม่มี
มองไม่เห็น 0 0 0 0 0 0 0 0
การได้ยิน 0 0 0 0 0 0 0 0
ร่างกาย /สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0 0
ซ้ำซ้อน 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม