สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลที่เป็น จุดเด่น/จุดแข็ง ของชุมชน
จุดเด่น/จุดแข็ง ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางเสริมจุดแข็ง / จุดเด่น
- มีกฎระเบียบในการจับปลาในแม่นำ้ - มีชุดอาสาพิทักษ์แหล่งน้ำ และชรบ.ที่คอยควบคุมการใช้กฎระเบียบต่างๆ ภายในหมู่บ้านที่เอาจริงเอาจังและเข้มแข็ง สามารถระ - ทำให้คนในชุมชนจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่ถูกกฎหมาย - ทำให้สัตว์น้ำไม่สูญพันธุ์ไปจากแม่น้ำ - เป็นการเพิ่มจำนวนปลาในแม่น้ำ - เป็นแหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงานด้านสัตว์น้ำ และทำให้คนรุ่นใหม่มีใจรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จัดประชาคมชี้แจงกฎระเบียบของหมู่บ้านให้คนในชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้านใกล้เคียงได้รับทราบ เพื่อขยายความร่วมมือการทำงาน - ฝึกอบรมทบทวนชุดอาสาพิทักษ์แหล่งน้ำ และ ชรบ. ให้มีความพร้อมตลอดเวลา
- มีการประชุมแจ้งข่าวสาร ข้อตกลงต่าง ๆโดยผู้นำหมู่บ้านเป็นประจำ - ทำให้คนในชุมชนได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน รู้ข่าวทันเหตุการณ์ต่างๆ - เปิดโอกาสให้ลูกบ้านได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆเพื่อให้มีแนวทางที่หลากหลาย
- มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่นการทอผ้า การจักสาน - ทำให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมการจัดการความรู้ตามประเด็น ให้มีองค์ความรู้สำหรับเป็นวิชาเรียนสำหรับเยาวชน และนักเรียน
- มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อ ฝึกอบรมจิตใจของชาวบ้าน - ปลูกฝังชุมชนให้มีความสามัคคี มีความเสียสละและรักษาวัฒนธรรมอันดีไว้ -วัดนำทางการฝึกฝนจิตใจให้กับชาวบ้านให้ถูกทาง

ข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนของชุมชน
จุดอ่อน ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางในการแก้ไข
ชุมชนไม่มีความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตผลให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมน้อยมาก ควรมีการอบรมด้านอาชีพในหมู่บ้าน
คนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย และไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน เพราะขาดความรู้ และวิทยากรในด้านต่างๆ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการศึกษาให้กับคนในชุมชน เช่น กศน.อำเภอ - จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนร่วมกับโรงเรียนบ้านปากวัง - ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ไปศึกษาดูงาน หรืออบรมร่วมกับหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม