สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ข้อมูลที่เป็นโอกาส ของชุมชน
โอกาส ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางประสานโอกาส
อบต.ให้งบประมาณสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ทางเข้าหมู่บ้าน - ทำให้การเดินทาง การขนผลผลิตสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยขึ้น - แต่ระยะทางที่ทำน้อย -ชาวบ้านเศรษฐกิจดีขึ้น -ระยะทางที่ก่อสร้างได้น้อยชาวบ้านควรหาหินกรวดมาเทบริเวณที่ยังไม่เทคอนกรีต
รัฐบาลสนับสนุนกองทุนเงินล้าน -ทำให้ชาวบ้านมีเงินลงทุนด้านการประกอบอาชีพก่อน -การกู้ยืมเงินของชาวบ้านบางคนไม่ได้นำไปลงทุนจริงทำให้ไม่มีเงินต้นนำมาคืนชาวบ้านจึงมีหนี้สิน -ควรจัดตั้งกลุ่มลงทุนเป็นของชุมชนช่วยกันบริหารให้เห็นผลและเกิดประโยชน์เช่น การกลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า ฯลฯ

ข้อมูลที่เป็นอุปสรรค/ข้อจำกัด ของชุมชน
อุปสรรค/ข้อจำกัด ผลที่เกิดต่อชุมชน แนวทางในการแก้ไข อุปสรรค/ข้อจำกัด
ชุมชนไม่มีอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้หลังว่างจากการทำนาทำไร่ -ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการเกษตรอย่างเดียวและมีทางเลือกน้อย -จัดหาวิทยากรที่ชำนาญการอาชีพต่าง ๆ มาต่อยอดให้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน -จัดอบรมอาชีพที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของเขาเช่น การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านอาชีพ ไม่มีการติดตามประเมินผล และไม่มีการถอดบทเรียนร่วมกับชาวบ้าน -ทำให้การลงทุนในการพัฒนาอาชีพสูญเปล่า จัดเวทีประชาคมเพื่อถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนจากการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งแสวงหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างโอกาส ในการดำเนินงาน
มีภูมิปัญญาด้านการจักสานแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและไม่มีงบประมาณในการส่งเสริมด้านนี้ -ทำให้ภูมิปัญญาการจักสานไม่เห็นความสำคัญของงานจักสานและไม่มีดัดแปลงหรือประยุกต์ผลิตภัณฑ์ กระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ต่อยอด อาชีพที่ชาวบ้านมีความชำนาญอยู่แล้ว
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม