สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
1 ระบบประปาภูเขา ระบบน้ำประปาที่ใช้ในครัวเรือนไม่ดีน้ำไม่มาบ่อย และไม่เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ ครัวเรือนในชุมชนมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ประชากรมากขึ้น ต้องไปใช้น้ำในลำห้วย ซึ่งใช้อาบและซักผ้าได้ แต่ใช้ดื่มกินไม่ได้

สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
1 อาชีพเสริม - คนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมเมื่อเสร็จจากหน้าทำการเกษตร - วัตถุดิบในชุมชนไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ - ทำให้รายได้ต่อครัวเรือนไม่เพียงพอ ต้องออกไปหางานทำนอกหมู่บ้าน - วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตรต้องถูกทิ้งไปโดยไม่ได้รับการแปรรูปให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต - กลุ่มอาชีพเสริมที่มีอยู่แล้วไม่สามารถขยายกลุ่มเพิ่ม ไม่มีการระดมทุนและบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ

สภาพปัญหาด้านการเกษตร
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านการศึกษา
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านสังคมกลางเมือง และการปกครอง
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา

สภาพปัญหาด้านสาธารณสุข
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา
1 ชุมชนมีไม่ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน/ไม่มีศสมช.ในชุมชน - ชาวบ้านมีความเคยชินกับความเป็นอยู่แบบเดิมมานานเช่น การกินสุกๆดิบๆ การใช้ภาชนะที่ไม่สะอาด วัฒนธรรมการกินบางอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ การอุจจาระแบบปล่อย -ชาวบ้านเป็นโรคพยาธิ -เด็กบางคนร่างกายเจริญเติบโตช้า

สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ประเภทปัญหา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบจากปัญหา


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม