สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
ระบบประปาภูเขา ระบบน้ำประปาที่ใช้ในครัวเรือนไม่ดีน้ำไม่มาบ่อย และไม่เพียงพอต่อจำนวนครัวเรือนที่มีอยู่ ทำให้ครัวเรือนในชุมชนมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ ประชากรมากขึ้น ต้องไปใช้น้ำในลำห้วย ซึ่งใช้อาบและซักผ้าได้ แต่ใช้ดื่มกินไม่ได้ ต้องการมีประปาภูเขาเพื่อให้มีน้ำใช้ได้เพียงพอต่อประชากร ของสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
ไม่มีอาชีพเสริม -ชาวบ้านไม่นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ -ผลิตภัณฑ์ที่มีไม่มีตลาด -อาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน -ดึงภูมิปัญญามาต่อยอดที่ชำนาญอยู่แล้ว -หาตลาดให้ชุมชน

ด้านการเกษตร
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการศึกษา
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสังคมกลางเมือง และการปกครอง
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสาธารณสุข
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา
-ชุมชนไม่มีความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน -เวลาชาวบ้านเจ็บป่วยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล -ความเคยชินในการใช้ชีวิตแบบเดิม -ไม่มีความรู้ในเรื่องที่จำเป็นและถูกต้อง -ต้องการ ศสมช.(สถานีอนามัยสาธารณสุขมูลฐาน)ให้มีในชุมชน -ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน -ชุมชนระดมทุน/เสนอความความต้องการไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข -เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้ความรู้พื้นฐาน/ทำกิจกรรมตัวอย่างที่จำเป็นกับชุมชนพื้นที่สูงเป็นประจำทุกเดือน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา สาเหตุ ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา


สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม