สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
การวิเคราะห์ศักยภาพภายใน
ที่ ด้าน / ลักษณะ จุดเด่น / จุดแข็ง จุดอ่อน
1 ด้านบุคลากร -มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ -มีความเสียสละและตั้งใจ ในการทำงาน (มุ่งมั่น ทำงานด้วยหัวใจ) -มีประสบการณ์การทำงาน ในพื้นที่มากกว่า 5 ปี -มีอัธยาศัยดี และมีสัมพันธภาพในการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน -มีความสามารถ ปฏิบัติงานได้ทุกงานตามคำสั่ง -รับผิดชอบงานในพื้นที่มากเกินไป ทำให้ทำงานด้านเอกสารไม่ทัน -ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ -ขาดเทคนิค วิธีการ ในเรื่องการจัดการความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพ
2 อาคารสถานที่ -อาคารมีความมั่งคงแข็งแรง -บริเวณอาคาสถานที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม -มีอาคารไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้มาใช้บริการ -เป็นพื้นที่สูงต่ำไม่ราบเสมอกัน
3 สื่อการเรียนการสอน -มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย -มีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ -มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ล้าสมัยไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน -ในฤดูฝนพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
4 ด้านหลักสูตร -มีหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -หลักสูตร กศน. มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย -ผู้สอนยังไม่เข้าใจเนื้อหาหลักสูตรที่ถ่องแท้ -กลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายทำให้การจัดกิจรรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
5 ด้านงานธุรการ -มีเอกสารครอบคลุมกิจกรรมที่ทำทุกกิจกรรม -เอกสารที่ให้ผู้สอนมีความหลากหลายและไม่เพียงพอ

การวิเคราะห์ศักยภาพภายนอก
ที่ ด้าน / ลักษณะ โอกาส อุปสรรค
1 ด้านบุคลากร -ได้รับเงินสนับสนุน ครูสอนดี จาก อบต. -ได้รับความเคารพนับถือจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคนในชุมชน -ไม่มีความมั่นคงทางอาชีพ -ปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ค่อยมีความปลอดภัยในการทำงาน
2 อาคารสถานที่ -ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเครือข่าย -ได้รับงบประมาณจากภายในองค์ กศน. -สถานที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก -ได้รับงบประมาณไม่ต่อเนื่อง
3 สื่อการเรียนการสอน -ได้รับการสนับสนุนจากภายในองค์กร กศน. -ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย -ขาดงบประมาณในการซ่อมแซมสื่ออิเล็กทรอนิกที่ชำรุด -ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมสื่ออิเล็กทรอนิก
4 ด้านหลักสูตร -กศน. ให้ครูเข้ารับการอบรมเรื่องหลักสูตร -เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ศิษย์เก่า ภูมิปัญญาในท้องถิ่น -ช่วงเวลาการอบรมไม่เหมาะสม -ไม่มีงบประมาณค่าตอบแทนหรือสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเครือข่าย
5 ด้านงานธุรการ -ครูนิเทศจัดทำแบบฟอร์มเอกสารให้กับครูบ้าน -ไม่มีที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นกิจลักษณะ -แบบฟอร์มเอกสารไม่ชัดเจน/ไม่เป็นระบบระเบียบ
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม