สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
คณะกรรมการ ศศช.
ที่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสะที เสียงก้องภูผา ประธาน
2 นายนุวา คงสิริกานน รองประธาน
3 นายประพันธ์ บงกชนวลแข กรรมการ
4 นายตุเด ชีพอาชากุล กรรมการ
5 นายสมพงศ์ วิหคชลธี กรรมการ
6 นายสมบัติ ชนะวีรกรรม กรรมการ
7 นายเกรียงศักดิ์ ขจิตคุณากร กรรมการ
8 นายฉู่แพ สุขสุนทรกานน กรรมการ
9 นายพงษ์ศักดิ์เล็ก ภูผาตาลกนก กรรมการ
10 นายพรชัย อมรพานทอง กรรมการ
11 นายโก๊ะทริ ชนะวีระปัญญา กรรมการ
12 นายปรีชา นวลแขธารา กรรมการ
13 นายจะแซว สุขสุนทรกานน กรรมการ
14 นายเล็ก วนาลีแก้วสูง กรรมการ
15 นายปรีชา ตาลกนกธารา กรรมการ
16 นายสมบูรณ์ ขจิตคุณากร เลขานุการ


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม