สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ประเภทอาคารใน กศน.ตำบล
ประเภทอาคาร ลักษณะโครงสร้าง และสภาพการใช้งาน ปีที่ก่อสร้าง
อาคารเรียน โครงสร้างแบบถาวร สภาพการใช้งานดี 2547
อาคารเอนกประสงค์ โครงสร้างแบบถาวร สภาพการใช้งานดี 2553

โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ วัสดุ - อุปกรณ์ สถานะ วัสดุอุปกรณ์
1 ระบบโซล่าร์เซลล์ มี ใช้ไม่ได้
2 ชุดรับสัญญาณดาวเทียม ไม่มี
3 เครื่องรับโทรทัศน์ มี ใช้ได้
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์ ไม่มี
5 เครื่องเล่น VCD / DVD มี ใช้ไม่ได้
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี
7 ระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มี
8 เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท ไม่มี
9 หอกระจายข่าว มี ใช้ไม่ได้
10 โทรศัพท์ ไม่มี
11 โทรสาร ไม่มี
12 สื่อสิ่งพิมพ์ ไม่มี
13 วีดีทัศน์ ไม่มี
14 CD-ROM ไม่มี
15 VCD / DVD ไม่มี


 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2013 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Powered by : Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม